We use cookies to enhance your experience on our website. By continuing to use our website, you are agreeing to our use of cookies. You can change your cookie settings at any time. Find out more

SPG Murid dan Pembelajaran

Series : Siri Pendidikan GuruSiri Pendidikan Guru
Author : Noriati A. Rashid et al.
ISBN 13 : 9789834720476
Year of Publication : December 2016

About this Book

Buku Murid dan Pembelajaran ini dihasilkan berdasarkan Ringkasan Maklumat Kursus Murid dan Pembelajaran yang ditawarkan dalam Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan di Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM). Kursus ini merupakan salah satu kursus teras yang diwajibkan kepada semua pelajar. Buku ini dianggap penting kerana meliputi kesemua tajuk pembelajaran bagi semester kedua yang terdapat dalam sukatan pelajaran tersebut. Buku ini dapat membantu para pelajar memenuhi kehendak dan keperluan kursus Murid dan Pembelajaran. Selain boleh dijadikan buku teks bagi pelatih di IPGM, buku ini juga sesuai untuk kegunaan dan rujukan para pensyarah, guru dalam perkhidmatan, pelajar di universiti dan institusi pengajian tinggi yang lain serta mereka yang terlibat secara langsung dalam bidang pendidikan kanak-kanak.

      Buku ini membincangkan konsep dan teori pembelajaran dalam kehidupan kanak-kanak. Bermain merupakan elemen penting dalam proses pembesaran kanak-kanak. Sehubungan itu, buku ini mendedahkan pelajar dengan strategi bermain sebagai salah satu strategi penting dalam pengajaran dan pembelajaran murid di sekolah. Pelajar juga didedahkan dengan konsep serta teori pengajaran dan pembelajaran; pendekatan dan strategi pengajaran serta pedagogi masa kini; perbezaan individu serta cara perbezaan individu mempengaruhi gaya berfikir dan gaya belajar seseorang kanak-kanak yang mempunyai kepelbagaian kecerdasan. Turut dibincangkan ialah perkara-perkara yang berkaitan dengan motivasi bagi memastikan guru mengetahui perkara-perkara yang berhubung dengan motivasi dan mampu memotivasikan muridnya. Pada setiap penghujung bab, soalan-soalan rangsangan berbentuk struktur dan esei disertakan bagi menguji tahap pemahaman pelajar. Satu set model kertas peperiksaan berbentuk struktur dan esei untuk para pelajar juga disisipkan. Dengan adanya model kertas peperiksaan ini, para pelajar dapat membuat persediaan sebelum menghadapi ujian akhir kursus.

You might also like this

Stay Connected with us

Find us on

Share with your friends